Ogłoszenia

Komunikaty

Remont części elewacji zewnętrznej na budynku U-35

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie remontu części elewacji zewnętrznej na budynku U-35.

szczegóły

Wymiana okien

Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie wymiany okien

szczegóły

Budowa placu magazynowego

Zaproszenie do składania ofert na budowę placu magazynowego

szczegóły

"Kierownik budowy" oraz "Inspektor nadzoru"

Zaproszenie do składania ofert na objęcie funkcji "Kierownika budowy" oraz "Inspektora nadzoru".

szczegóły

 

Wykonanie projektu elewacji, pokrycia dachowego i przeszklenia budynku produkcyjnego "P25"

Zaproszenie do złożenia wykonania projektu elewacji, pokrycia dachowego i przeszklenia budynku produkcyjnego "P25"

 

szczegóły

Komunikat dla Akcjonariuszy ubiegających się o wypłatę dywidendy za 2015 r.

„Gamrat” S.A. zwraca się o dostarczanie lub przesyłanie „Dyspozycji wypłaty dywidendy” dopiero po dniu 6 lipca 2016 r. W uzasadnieniu ww. prośby zwracamy uwagę, iż w tekście ww. Dyspozycji jest wyraźne  oświadczenie Akcjonariusza o treści:

oświadczam, że:

Ogłoszenie o wypłace dywidendy za 2015 r.

Zarząd „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle, pod adresem: 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000091367, informuje, że:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Gamrat” S.A.

Zarząd „Gamrat” S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Spółki w Jaśle odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie z przyjętym porządkiem obrad m.in. zatwierdziło sprawozdania jednostkowe Spółki i sprawozdania Grupy Kapitałowej Gamrat za 2015 r., udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków wszystkim osobom pełniącym funkcje w organach Spółki w 2015 r., a ponadto powzięło uchwałę w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

Strony

wstecz do góry

Nasze Marki