Centrum Energia i Media

Centrum Energia i Media

Skrócony opis Centrum Energia i Media

Modernizacja produkcji, przesyłu i dystrybucji sprężonego powietrza

Sprężone powietrze w Zakładach Tworzyw Sztucznych „Gamrat”, było produkowane na 12 sprężarkach tłokowych. Po modernizacji, sprężarkownia w Centrum „Energia i Media” ZTS Gamrat, została wyposażona w pięć nowoczesnych śrubowych agregatów sprężarkowych, służących do wytwarzania sprężonego powietrza potrzebnego do napędu maszyn i urządzeń pneumatycznych na terenie całego Zakładu oraz firm zewnętrznych. Dzięki temu została zwiększona o około 30% wydajność. Automatyczne, optymalne, zorientowane na zużycie, sterowanie pracą sprężarek w układzie kaskadowym ze zmienną jednostką wiodącą, dały możliwość znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Oszczędność energii uzyskaliśmy dodatkowo dzięki odzyskowi ciepła na potrzeby ogrzewania hali warsztatowej a docelowo hali produkcyjnej. W podjętych działaniach wzięto również pod uwagę ekonomiczne aspekty obróbki sprężonego powietrza w zakresie osuszania i odolejania oraz korzystną kosztowo i bezpieczną obróbkę kondensatu. Ważnym do podkreślenia jest fakt znacznego obniżenia poziomu hałasu co do tej pory niekorzystnie oddziaływało na środowisko zewnętrzne. Wymiana w 80% sieci przesyłowej na rurociągi z polietylenu, własnej produkcji ZTS „Gamrat”, pozwoliła ograniczyć straty przesyłowe na sieci jak również koszty remontowe w zakresie antykorozyjnego zabezpieczenia rurociągów stalowych. Wszystkie prace pozwoliły na osiągnięcie prawidłowej analizy i zużycia sprężonego powietrza, ekonomicznej eksploatacji systemu sprężonego powietrza, uzyskanie długoterminowej niezawodności oraz optymalizacji kosztów.

 

Automatyzacja i wizualizacja pracy Elektrociepłowni OCE w „Gamrat” S.A.

Elektrociepłownia „Gamrat” S.A. jest dostawcą ciepła w postaci pary technologicznej i gorącej wody grzewczej na potrzeby centralnego ogrzewania „Gamrat”, Przedsiębiorstw zlokalizowanych na tym terenie oraz Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W kogeneracji z ciepłem, produkowana jest również energia elektryczna.
Ciepło wytwarzane jest w parowych kotłach energetycznych typu OR-16 oraz OR-35. W 2007 roku podjęto działania w kierunku zmodernizowania technologii produkcji ciepła poprzez wprowadzenie automatyzacji i wizualizacji pracy kotłów i urządzeń towarzyszących. Przez kilka lat sukcesywnie przygotowywano się do tego przedsięwzięcia poprzez instalowanie na wszystkich napędach silnikowych falowników umożliwiających zdalną regulację obrotów, wymianę elementów pomiarowych z analogowych na cyfrowe, zapoznając się z najnowszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Pierwszym naszym doświadczeniem z procesem automatyzacji było jej wprowadzenie w wymiennikowni centralnego ogrzewania. Modernizacja polegała na wymianie płaszczowego wymiennika rurowego o mocy 13 MW na dwie sekcje wysokosprawnych wymienników pracujących na wspólny kolektor. Dostosowaliśmy układ pompowy do współpracy z siecią przy zmieniających się parametrach a praca całego układu została zautomatyzowana poprzez zastosowanie sterownika wraz z falownikiem regulującym ciśnienie dyspozycyjne i wydajność pomp. Następnym krokiem było wykonanie systemu automatycznego sterowania i wizualizacji dla kotłów oraz gospodarki ogólnej w Centrum „Energia i Media”. Głównym wykonawcą był Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki Sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. System wykonany został na platformie nowoczesnego oprogramowania składającego się z dwumonitorowej stacji operatorskiej, współpracującej ze sterownikami poszczególnych kotłów i urządzeń energetycznych. Automatyzacja spalania obejmuje:

 • monitorowanie pomiarów parametrów technologicznych kotłów oraz układów wykonawczych
 • realizację blokad i zabezpieczeń kotła, w zakresie wymaganym przez UDT, rozszerzonym o dodatkowe funkcje obiektowe
 • automatyczną regulację i optymalizacje procesu spalania w poszczególnych kotłach energetycznych
 • sterowanie układami wykonawczymi w trybie pracy automatycznej oraz w trybie sterowania ręcznego
 • wizualizację stanu kotłów i urządzeń energetycznych, generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz udostępnianie danych dla innych systemów informatycznych Centrum


W zakresie wizualizacji, system umożliwia podgląd zmiennych obiektowych w trybie rzeczywistym oraz ich archiwizację. Oprogramowanie współpracuje z bazą danych w zakresie archiwizacji wybranych wartości średnich oraz w zakresie archiwizacji stanów alarmowych. Rozbudowany system wizualizacji parametrów procesu spalania w kotłach, umożliwia wybór dowolnej zmiennej, której wartość jest wprowadzona do systemu w celu pokazania jakim trendom ulega w czasie rzeczywistym.
Zastosowanie automatyzacji kotłów energetycznych pozwoliło na osiągnięcie szeregu efektów technicznych i ekonomicznych m.in.:

 • znaczne ograniczenie energochłonności elektrociepłowni
 • nadzór nad poszczególnymi układami technologicznymi wytwarzania ciepła w kogeneracji
 • zwiększenie efektywności wykorzystania energii chemicznej w paliwie do wartości nominalnej sprawności jednostek energetycznych
 • dostosowanie procesu produkcji ciepła do często zmiennych poborów technologicznych
 • wspomaganie procesu obsługi urządzeń
 • zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych
 • poszerzenie wiedzy o procesie spalania w kotłach i komfort pracy obsługi.
   

Modernizacja systemu telemechaniki w ZCE – Stacja A

W roku 2010 została zakończona modernizacja systemu telemechaniki Ex wspomagającego pracę służb energetycznych odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję energii elektrycznej na terenie „Gamrat” S.A.

Głównym celem tego zadania było:

 • wymiana starych stanowisk dyspozytorskich opartych na systemie DOS na nowe terminale pracujące w środowisku Windows
 • wykonanie telemechanizacji Głównych Stacji Zasilających przy wykorzystaniu sterownika Ex-MST2
 • telemechanizacji podstacji elektrycznych przy wykorzystaniu sterowników Ex-micro2.


Wykonawcą i dostawcą urządzeń była firma ELKOMTECH S.A. Łódź. Większość prac montażowych i podłączeniowych wykonali z pełnym zaangażowaniem pracownicy Gamratu, co znacznie udoskonaliło ich wiedzę i doświadczenie. Nowy system telemechaniki WindEx firmy ELKOMTECH S.A. umożliwia zdalny nadzór i sterowanie elementami sieci elektroenergetycznej, wizualizację aktualnego stanu sieci na schemacie synoptycznym, wizualizację i analizę pomiarów które mogą być wykorzystane do tworzenia bilansów, sprawozdań, grafikowania a także do nadzoru prawidłowości pracy monitorowanej sieci. Jednym z podstawowych zadań systemu WindEx jest także generowanie sygnałów ostrzegawczych i alarmów oraz rejestracja i prezentacja zdarzeń i alarmów w formie filtrowanych list.

Zastosowany system telemechaniki wspomaga pracę operatorów sieci elektroenergetycznej Gamratu w czasie normalnej pracy urządzeń a szczególnie w sytuacjach awaryjnych, umożliwiając natychmiastową analizę zdarzeń i szybkie podejmowanie decyzji co znacznie skraca czas przerw w zasilaniu Odbiorców, bądź zapobiega zniszczeniom urządzeń sieci.
Ogromny wkład w realizację nie tylko tego projektu miał Ś.P. Jan Błyskal, który przepracował w ZTS „Gamrat” S.A. 35 lat i na zawsze pozostanie w naszej pamięci.
 

wstecz do góry

Nasze Marki